DMF Legal
> Home / Ekibimiz
Ekibimiz

Aslan KAYA

Yönetici Ortak, MSA, YMM
Vergi Hukuku

Yeminli Mali Müşavir

aslan.kaya@dmflegal.com.tr

1964 yılında Konya Kulu Altılar Köyü'nde doğan Aslan Kaya, 1982 yılında Kulu Lisesinden, 1986 yılında ise Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl açılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavında başarı sağlayarak Hesap Uzman Yardımcılığına, 1989 yılında Hesap Uzmanlığına, 1996 yılında is Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

1996 -1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde (University of Illinois at Urbana-Champaign,) muhasebe ve denetim Yüksek Lisans Eğitimini (Master of Science in Accountancy) tamamladı.

Türkiye'ye dönüşünde Harvard Universitesinin “Vergi analizi ve Gelir Tahminleri Programı”na (Harvard University Institute for International Development “Program on Tax Analysis and Revenue Forecasting”) katıldı ve başarı sertifikası aldı.

1998-2000 yıllarında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında, Hesap Uzmanlığı Görevinden istifa ederek bağımsız denetim ve danışmanlık firmalarında sorumlu Ortak ve Başdenetçi unvanı ile çalışmalar yaptı.

Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda büyük ölçekli vergi incelemesi yapan Aslan KAYA, “Bankalarda Kredi Riskini Ölçme Yöntemleri” başlıklı bir de Bilim Raporu hazırladı. Ayrıca, “Çözümsüzlük Yasası: Bütçe, 1998”, “İç Kontrol Rehberi, 1998”, “Risk Analizi ve İflas Tahmin Modelleri, 1999”, “Denetim Sürecinde Önemlilik, 2000” ve “Vergi İncelemelerinde İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinden Yararlanma Olanakları, 2001” başlıklı bilimsel makale ve çevirileri yayımlandı.

Aslan Kaya, 2001-2002 eğitim döneminde Atılım Üniversitesi'nde “Finansal Tablolar Analizi” ve 1998-2010 eğitim dönemlerinde Bilkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümünde “Muhasebenin Temel İlkeleri” ve “Finansal Muhasebe” derslerini vermiştir.

2000-2004 yıllarında TÜRMOB tarafından yayımlanan “Muhasebe ve Denetime Bakış” dergisinde Yayın Kurulu üyeliği yapan Aslan KAYA, halen kurucu ortağı olduğu, DMF SİSTEM ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nde Sorumlu Ortak Başdenetçi ünvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.

Aslan KAYA, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Serdar HIZIR

Ortak, Öğretim Görevlisi, LL.M
Ticaret Hukuku

Öğretim Görevlisi

serdar.hizir@dmflegal.com.tr

1980 yılında Antalya’da doğan Serdar HIZIR, 1998 yılında Antalya Lisesi’nden, 2003 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003-2004 öğretim yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Hukukçular için İngilizce” ve 2004-2005 öğretim yılında yine aynı Enstitünün “Ticaret Hukuku” sertifika programlarına katılmış ve bu programlardan başarı sertifikası almıştır.

2004 yılında avukatlık stajını tamamlayan Serdar HIZIR, 2006 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. HIZIR, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Deniz Hukuku Anabilim Dalında 2007 yılında tamamlamış ve hâlen aynı enstitüye bağlı Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Serdar HIZIR’ın başıca yayınları ve tebliğleri şunlardır:

Yayınları Kitapları:
“6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı ile Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler” (Aslan Kaya ile birlikte), DMF Yayınları, 183. sf., Ankara 2012.

Makaleleri:
Science Citation, Social Citation Index ve AHCI Dışında Uluslararası Diğer Alan Endesi Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Akademik Makaleleri
Gemi Alacaklısı Hakkının Bahşettiği Bir İmkân Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takip Usulü”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2007, C. XXIII, S. 4, s. 347-403.

"Dance of Corparete Veils: Shareholder Liability in the United States of America and in Republic of Turkey" (Ass. Prof. Wendy B. Davis ile birlikte), Ankara Bar Review (2008), C. I, S. 2, s. 76-106. (http://www.ankarabarreview.com/pdf/02.pdf)

“Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2013, C. XXIX, S. 2, s. 227-289.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Akademik Makaleleri:
“Türk Hukuku’nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi” ,(Alisher Turaev ile birlikte), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2008, C. 57, S. 3, s. 371-409.

“Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Muhtelif Hüküm ve İlkelerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. Ocak- Şubat 2010, S. 86, s. 268-312.

“6098 Sayılı (Yeni)Borçlar Kanunu’nun 633’ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. III, Ankara 2011, s. 2817-2880.

“Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezaî Sonuçları”, (Öğr. Gör. Duygu MERKİ ile birlikte), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, S. 4, s. 813-831.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Akademik Makaleleri:
“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- I” İz Dergisi, S. 7,(2008) s. 16-19.

“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- II” İz Dergisi, S. 11, (2010), s. 56-62.

“Türk Hukuku Açısından Dışsatımda Bir Finansman Yöntemi Olarak Forfaiting İşlemi” Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010, C.I, s. 1131-1166.

“Banka Teminat Mektubunun Meydana Getirdiği Teminat İlişkisi”, Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’na Armağan, Ankara 2010, s.761-804.

“Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358’nci Maddesine Aykırılığın Yaptırımları”, Cumhuriyet Gazetesi-Bilim Teknoloji Dergisi, 21 Haziran 2013, S. 1370, s. 20.

Tebliğleri ve Eğitim Çalışmaları:
21-22 Ocak ve 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 1. Program” adlı İleri Eğitim Programında, “Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu” başlıklı çalışma

27 Nisan 2012 tarihinde, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler” adlı Sempozyumda, “Şirketler Topluluğu” başlıklı tebliğ

08 Kasım 2012 tarihinde, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda 6335 sayılı Kanun ile Öngörülen Değişiklikler” adlı Panelde, “6335 Sayılı Kanun ile Değişik TTK m. 358 Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı tebliğ

16-17 Mart ve 23-24 Mart 2013 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 2. Program” adlı İleri Eğitim Programında, “6362 Sayılı (Yeni) SPKn’un Halka Açık Anonim Ortaklıklar İçin Öngörülen Düzenlemelerine Genel Bir Bakış” başlıklı çalışma

30 Haziran 2014 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “LPG’li (Doğalgazlı) Şofbenlerden Doğan Hasarlardan Sorumluluk” adlı Panelde, “Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacı Şirketlerin Sorumluluğu” başlıklı tebliğ

28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında, “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı çalışma

28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında, “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku” başlıklı çalışma

Aykutalp ARICI

Avukat
Sözleşmeler Hukuku, İcra İflas Hukuku ve İş Hukuku

1990 yılında Ankara’da doğan Aykutalp ARICI, 2007 yılında Gazi Anadolu Lisesi’nden, 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimine halen devam etmektedir. ARICI, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı’na katılmıştır.

Aykutalp ARICI, avukatlık stajını tamamladığı 2013 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Sözleşme Hukuku, İflas Hukuku ve iflas erteleme davaları ile İş Hukuku alanında deneyime sahip olan Aykutalp ARICI, İngilizce bilmektedir.

aykutalp.arici@dmflegal.com.tr

Onur Can Yılmaz

1990 yılında Ankara’da doğan Can Yılmaz, 2007 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden, 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2010 – 2011 öğretim yılında Belçika’da KU Leuven’de eğitim görmüş; Avrupa Rekabet Hukuku, Uluslararası Tahkim, Avrupa’da Finans Hizmetleri Düzenlemeleri konularında dersler almıştır.

Can Yılmaz 2013 yılında avukatlık stajını bitirmiş, yüksek lisans eğitimini Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2015 yılında Bankacılık ve Finans Hukuku alanında tamamlamıştır. Burada Ticari Borçlandırma, Hedge Fonları, Proje Finansmanı, Uluslararası Borçlandırma, Birleşmeler & Devralmalar gibi uygulamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

Mezuniyeti sonrasında İstanbul ve Ankara’nın köklü avukatlık bürolarında çalışan Can Yılmaz; ortak girişimler, birleşme & devralma işlemleri, proje finansmanı ve şirketler hukuku konularında çok uluslu ve yerel müvekkillere danışmanlık yapmıştır. Kredi sözleşmeleri hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında da deneyim sahibidir.

Profesyonel düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilen Can Yılmaz, İstanbul Barosu ve Amerikan Barolar Birliği’ne üyedir.

Atilla Kağan DURAKLIOĞLU

Kıdemli Avukat

atilla.duraklioglu@dmflegal.com.tr

Avukat Atilla Kağan DURAKLIĞOLU 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden, 1999 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

DURAKLIOĞLU, mesleki deneyiminde Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişliği, Şanlıurfa Elektrik Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ŞUREDAŞ) Temsilciliği ve Hukuk Danışmanlığı, Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. (AKEDAŞ) Hukuk Danışmanlığı, Sakarya-Bolu-Düzce Elektrik Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SBD A.Ş.) Hukuk Danışmanlığı, SBD A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden ICC’de (Uluslararası Tahkim Divanı) devam eden tazminat davasında yerel avukatlık hizmeti, TEKFEN-IMPRESİT KONSORSİYUMU tarafından T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine Tahkim Kurulunda açılmış olan “Tazminat Davası”nda T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığı Hizmeti ve ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) – Hukuk Danışmanlığı faaliyetlerinden bulunmuştur.

Avukat Atilla Kağan DURAKLIĞOLU, ELDER - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Enerji Sektör Kurulu Üyeliği, DEK/Türk Milli Komitesi Üyeliği ile Mülkiye Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.
Avukat Atilla Kağan DURAKLIĞOLU, İngilizce bilmekte olup, üç çocuk sahibidir.

 

Ayşegül ÇİL SEÇGİN

Avukat

aysegul.cilsecgin@dmflegal.com.tr

1984 yılında Mersin’de doğan Av. Ayşegül ÇİL SEÇGİN, 2002 yılında Mersin Özel Toros Koleji Lisesi’nden, 2009 yılında ise Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. ÇİL SEÇGİN, 2009 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Ticari ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” sertifika programına katılmıştır.

Ayrıca 2009 yılında Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından tertip edilen “Düşünce ve İfade Özgürlüğü” sertifika programlarına, 2010 yılında ise yine Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı”, “Mülkiyet Hakkı” “Adil Yargılanma Hakkı” ve “Rekabet Hukuku” sertifika programlarına katılmıştır.
Av. Ayşegül ÇİL SEÇGİN, İngilizce bilmektedir.

 

Kemal AKKURT

Kıdemli Avukat, LL.M

kemal.akkurt@dmflegal.com.tr

1960 yılında Kulu’da doğan, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren ve askerliğini 1984 yılında Gelibolu 2. Kolordu Askeri Mahkemesi’nde Askeri Hakim olarak yapan Av. Kemal AKKURT 1985 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı Serbest Avukat olarak çalışmaktadır.

AKKURT, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nde, İnsan Hakları alanında yüksek lisansı yapmıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü’nde “Adil Yargılanma Hakkında Makul Süre” konusunda da yüksek lisans yapmıştır.

Ankara Barosu’nda aktif olarak faaliyet gösteren Av. Kemal AKKURT, burada Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik ve İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı yapmıştır. Keza AKKURT, Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği ve Raportörlüğü görevlerinde bulunmuş, uzun yıllar Ankara Barosu’nu temsilen Ankara Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği yapmıştır.

Av. Kemal AKKURT, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile birlikte hazırladıkları “İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları” adlı kitabının yanı sıra, “AİHM Kararları Işığında Kimlik ve İnsan Hakları, Türkiye’de İnsan Hakları Danışma Kurulu Tecrübesi”, “Hüküm Vermede Etik ve İnsan Hakları Sorunları”, “Yargılamada Silahların Eşitliği”, “Yerel Yönetimler ve Spor” ve “Yerel Yönetimlerde Siyaset ve Etik” başlıklı yayınlanmış makaleleri, “Düşünce ve İfade Özgürlüğü” konularında çalışmaları vardır. Hali hazırda AKKURT, Halkın Habercisi adlı internet sitesinde ve Kulu’da yayınlanan Özkulu Gazetesi’nde hukuk ve insan hakları konularında haftalık yazılar yazmaktadır.

AKKURT, Başta Sivas Davası ve 12 Eylül Davası olmak üzere, birçok toplumsal davada gönüllü olarak avukatlık yapmıştır.

Av. Kemal AKKURT, Sosyal Demokrasi Derneği ve Toplumsal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TESAV) Yönetim Kurulu üyesi; ÇYDD, Türk Hukuk Kurumu, Türkiye Felsefe Kurumu ve birçok hemşeri derneğinin üyesi ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneğinin Başkanı’dır.

Av. Kemal AKKURT, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Ece Ulu

Avukat
Yabancılar Hukuku, Havacılık Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

1988 yılında İzmir’de doğan Ece ULU, 2006 yılında Etimesgut Anadolu Lisesi’nden, 2012 yılında ise Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. ULU, 2015 ile 2016 yılları arasında İngiltere Bournemouth Kings Collage’da dil eğitimi almıştır. ULU, ayrıca Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı’na katılmıştır.

Ece ULU, avukatlık stajını tamamladığı 2013 yılından 2018 yılına kadar Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmiş, 2018 yılından bu yana da İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Mesleki deneyiminde yerli ve uluslararası olmak üzere birçok firmaya hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin çeşitli projelerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca uzun süre Amerikan Barolar Birliği’nin Türkiye’deki daimi temsilciliğine hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

Halen İstanbul Barosu’nun Havacılık ve Uzay Hukuku Kurulu’nun aktif üyesi olan Ece ULU, Havacılık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Sözleşme Hukuku alanlarında deneyime sahiptir ve İngilizce bilmektedir.

ece.ulu@dmflegal.com.tr

Alisher TURAEV

Stajyer Avukat, LL.M
Ticaret Hukuku

1979 yılında Duşanbe’de (Tacikistan) doğan Alisher TURAEV, 1998 yılında № 54 Lisesi’nden, 2003 yılında ise Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Alisher TURAEV, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü – Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalında 2006 yılında tamamlamış ve hâlen aynı enstitüye bağlı Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Rusça ve Türkçe’yi profesyonel düzeyde ve İngilizce’yi orta düzeyde bilmektedir. Alisher TURAEV, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımladığı Akademik Makalesi:
“Türk Hukuku’nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi”, (Serdar HIZIR ile birlikte), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2008, C. 57, S. 3, s. 371-409.

alisher.turaev@dmflegal.com.tr